POLITYKA PRYWATNOŚCI

TYTAN Systemy Bezpieczeństwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH :

Administratorem Państwa danych osobowych jest TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako TYTAN lub ADO lub Administrator danych osobowych).

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:
1) za pomocą e-maila: biuro@tytan.bialystok.pl
2) za pomocą telefonu: 85 675 27 72
3) drogą pocztową: ul. Depowa 9B, 15-381 Białystok

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH :

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1) podstawowe dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;
2) dane adresowe i kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Informacja przeznaczona dla kontrahentów :

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę, w tym np. umowę współpracy, umowę o roboty budowlane, umowę o wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski, umowę o świadczenie usług w zakresie konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń elektronicznych systemów ochrony, umowę sprzedaży, umowę dostawy to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO oraz w celach związanych z zawieraniem i realizacją przez ADO umów z innymi kontrahentami, w tym w zakresie przekazywania innym kontrahentom wymaganych przez nich informacji lub dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO lub innych kontrahentów ADO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania Umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach

II. Informacja przeznaczona dla pracowników/współpracowników/osób działających z ramienia kontrahenta :

Jeśli są Państwo pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO, np. występują Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta ADO, jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta z ADO umowy to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w podmiotu, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą umowę z ADO
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO oraz w celach związanych z zawieraniem i realizacją przez ADO umów z innymi kontrahentami, w tym w zakresie przekazywania innym kontrahentom wymaganych przez nich informacji lub dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO lub innych kontrahentów ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach


III. Informacja przeznaczona do potencjalnych kontrahentów :

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą Art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda na przetwarzanie danych w celu przedstawienia konkretnej, zamówionej oferty

art. 6 ust. 1 lit. b - podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty
1) Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);

2) Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania wynosi 30 dni od daty rejestracji nagrania


IV. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się za pośrednictwem poczty elektronicznej :

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie

art. 6 ust. 1 lit. b - realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest odpowiedź na Państwa zapytanie/zgłoszenie
1) Okres niezbędny prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);

2) Okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa


SPOSÓB PODANIA DANYCH OSOBOWYCH :

W większości przypadków ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:

1) od podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu,
2) automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej www.tytan.bialystok.pl za pośrednictwem plików cookies,

W przypadku gdy podają Państwo dane bezpośrednio ADO ich podanie jest dobrowolne. Skutki niepodania danych zostały opisane poniżej:

Kontrahenci:

(osoby, które mają zawarte z ADO umowy)
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta/osoby do kontaktu/osoby wykonujące czynności w imieniu kontrahenta ADO Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenci ADO Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty i prowadzenia komunikacji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przedstawienia oferty.
Osoby kontaktujące się za pośrednictwem poczty elektronicznej Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.


PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE :

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

1) osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

3) inne podmioty, osoby lub organy - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN) ORAZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH :

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH :

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień ADO umożliwia kontakt:
1) za pomocą e-maila: biuro@tytan.bialystok.pl
2) drogą pocztową: ul. Depowa 9B, 15-381 Białystok

Przysługuje Państwu również prawo:
1) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
2) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem - jeśli ADO przetwarza dane na podstawie zgody.

Zgodę mogą Państwo wycofać:
1) za pomocą e-maila: biuro@tytan.bialystok.pl
2) drogą pocztową: ul. Depowa 9B, 15-381 Białystok

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI :
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU :
Dodatkowo ADO informuje, że z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO lub podmiotu trzeciego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH :
ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.