r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Firma TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. realizuje projekt "Budowa serwisu informatycznego do nadzoru i bieżącego zarządzania obiektami klienckimi" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W dniu 13.06.2013r. "TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z Województwem Podlaskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
  • Osi priorytetowej I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
  • Działania: 1,4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
  • Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Tytuł projektu: "Budowa serwisu informatycznego do nadzoru i bieżącego zarządzania obiektami klienckimi"
Numer projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-103/12
Umowa o dofinansowania nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-103/12-00 z dnia 13.06.2013r.
Całkowita wartość projektu: 2 041 477,69 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 842 096,53 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 148 605,27 PLN

Okres realizacji projektu:
-rozpoczęcie realizacji: kwiecień 2013r.
-zakończenie realizacji: wrzesień 2014r.

Beneficjent:
"TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA" SP. Z O.O.
ul. I Armii Wojska Polskiego 7A, lok. 1
15-102 Białystok
NIP: 5422919171
REGON: 200011144

Użyteczne linki

Fundusze europejskie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Oficjalna strona Unii Europejskiej www.europa.eu/index_pl.htm
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego http://rpowp.wrotapodlasia.pl


tekst alternatywny

Szczegóły projektu..


KONCESJA OFERTA LOKALIZACJA KONTAKT WSPÓŁPRACA